KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla  kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda şirket olarak Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Düzenlenen ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu bilgilendirme metni ile amacımız kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınızın toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktır.

 

Veri Sorumlusu       

 

6908 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gaziantepli Kardeşler Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş.   tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, biyolojik veri (yüz okuma), fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

        Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilmesi ,

        Şirketimizin pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

        Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

        Araçların bakım onarım işlemleri ile araç satışının gerçekleştirilmesi

        Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması

        Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

        İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması.

 

Kişisel verilerin saklanma yöntemi; Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerce boyunca saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı yapılmamaktadır. Tüm kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde olup gelişmiş güvenlik tedbirlerimiz ile  gizlilik ve koruma atında muhafaza edilmektedir.

Ancak yasal olarak kişisel verileriniz; ilgilendiğiniz araca ilişkin bilgileri edinebilmeniz,  araç/yedek parça alım işlemlerinizin gerçekleşmesi ve bu yönde gerekli mali desteğin sağlanması, diğer bilgi taleplerinizin karşılanması, ilgili bayi ile temas kurabilmeniz ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilebilmesi,Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye , KVK Kanunu’nun  8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, SMS, çağrı merkezi gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak sözlü, yazılı ve elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel veri toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanununda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

        İşlenip işlenmediğini öğrenme,

        İşlenmişse bilgi talep etme,

        İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

        Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

        KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

        Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

        Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak yapmak istiyorsanız Gaziantepli Kardeşler Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin Akçaburgaz Mah. E-6 Otoban Yanyol Cad. 1561. Sok No: 4/6 Esenyurt/İst. adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvuru formuna https://www.ucrgrup.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızda ilgili formu gakardesler@hs01.kep.tr,  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Taleplerinizi iletmeniz durumunda şirket talebi niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.