İNSAN KAYNAKLARI FORMU

KVKK-SMS-EMAIL İZİN AÇIK ONAY

VERİ SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “Başvuru Sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.
Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Adresi :
Cep Telefonu :
E-posta adresi :
KEP adresi :
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.
Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanunun 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.
TALEP KONUSU:
 Şirketiniz hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yazınız:
..………………………………………………......................................………………
 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum. Bu çerçevede kişisel verilerimin imha edilmesini talep ediyorum.
 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde imha edilmesini talep ediyorum.
 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
 Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu yazınız:
…....................................................................................................................................
 Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. Kanuna aykırılığa konu olan hususu yazınız:
…………..………………..………………………………..………………………...........
 Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
 Müşteri
 İş ortağı
 Ziyaretçi
 Üçüncü Kişi Firma Çalışanı
 Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:
…………………………………………………………………………….................
 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
 Tarih : …..............……
 Çalışan/Eski Çalışan Çalıştığınız Yıllar:
………………………..........................
 Diğer :…………...….……..................................
 Şirketimiz içerisinde görüştüğünüz kişi veya birim
………………………………………………………..……....................………...............
 Konu: ........................................................................................................................................
Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 KEP adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Adı Soyadı:
İmzası :